Missie en visie

Dr. Nassau College Penta is een onderdeel van het Dr. Nassau College, een netwerk van scholen waar één heldere bedoeling leidend is.


In een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waar iedereen zijn talenten
​kan ontdekken en ontwik kelen.


Uit deze bedoeling volgen leidende principes:


• We ontwikkelen ons voortdurend.

• We hebben oog voor elkaar.

• We stimuleren eigenaarschap.

• We hechten waarde aan het partnerschap van ouders, leerlingen en school.


Penta
Op onze school is ruimte voor ieders unieke talent. Wij willen graag dat onze leerlingen zichzelf leren kennen, zich ontwikkelen en dat ze groeien. Ieder op zijn of haar eigen manier. Ons bevlogen en professionele team zet zich dan ook iedere dag in om elke leerling te laten slagen. Op weg naar de toekomst en samen met ouders, want leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Leren gaat het beste in een gezonde en veilige omgeving, waarin elke leerling zichzelf kan zijn. Die bieden we dan ook. Want dat stimuleert onze leerlingen tot het maken van eigen keuzes om zo te ontdekken en te ervaren wat past en wat niet. Zo wordt er in onze Gezonde School een stevige basis gelegd voor een volgende stap. Bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs of op de havo.

Op onze school is ruimte  voor ieders unieke talent.

Natuurlijk wordt er ook buiten school geleerd. Stap voor stap laten we onze leerlingen, door middel van internatio nale samenwerking, culturele activitei ten, stages en projectweken, kennis maken met de maatschappij waarin ze straks een belangrijke rol vervullen.

We zijn trots daar een bijdrage aan te mogen leveren.