Oudercommissie

Oudercommissie Quintus

De sprong van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen een hele verandering. Het is een nieuwe fase in hun leven op weg naar volwassenheid. Een nieuwe, vaak grotere school,  nieuwe vakken en voor ieder vak een andere docent. Ook worden de kinderen gestimuleerd om na te denken over hun toekomst. Ook voor de ouders/verzorgers breekt een nieuwe periode aan. Je kind op de middelbare school is toch heel anders dan op de basisschool.


Iedere locatie van het Dr. Nassau College heeft een eigen   Oudercommissie. Daarnaast zijn binnen de afdelingen van Quintus;    Havo, Atheneum en Gymnasium  5 Ouderplatforms    actief.

Een delegatie van de Ouderplatforms heeft zitting in de Oudercommissie Quintus. Op deze manier vindt er een goede wisselwerking plaats tussen de Oudercommissie Quintus en  alle Ouderplatforms.


Ouderplatform

Enkele jaren geleden  is locatie Quintus gestart met het oprichten van Ouderplatforms voor Havo, Atheneum en Gymnasium. Hier komen ouders per schooljaar 2-3 keer bijeen om van gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen de afdelingen. Deze bijeenkomsten worden begeleid door de afdelingsleider, zijn informeel en gericht op operationele activiteiten. Ouders wordt hier gevraagd mee te denken met ontwikkelingen waar de school voor staat.


Oudercommissie Quintus

De Oudercommissie Quintus behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en vanuit dat perspectief ook het belang van de leerlingen en de school. Het uitgangspunt daarbij is altijd het optimaliseren van de leer- en werksfeer op de locatie. Als ouders hebben we er immers alle belang bij dat leerlingen en docenten binnen het gebouw goed hun werk kunnen doen.

De Oudercommissie vertegenwoordigt in algemene zaken de ouders in contacten met de school en probeert de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. De Oudercommissie ontplooit en ondersteunt activiteiten in het belang van de leerlingen, bijvoorbeeld door het toekennen van subsidie voor activiteiten. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die ouders betalen, ontvangt de Oudercommissie een budget om diverse activiteiten in en buiten de school te ondersteunen.


De Oudercommissie komt 6 tot 7 keer per schooljaar bijeen en overlegt dan ook met de schoolleiding. De Oudercommissie wordt door de school uitgebreid en open geïnformeerd over de gang van zaken, gebeurtenissen en plannen. De Oudercommissie stelt vragen hierover, denkt over allerlei onderwerpen mee, geeft gevraagd en ongevraagd advies en probeert de school te ondersteunen door desgewenst hulp te bieden bij activiteiten. Daarnaast is de Oudercommissie een spreekbuis voor andere ouders richting de school.

De ouders in de Oudercommissie reageren vanuit ervaringen die hun eigen kind heeft opgedaan, maar wel met de bedoeling het belang van alle leerlingen te dienen. Ditzelfde geldt voor ervaringen die zij horen van andere ouders en/of leerlingen. De Oudercommissie is dus geen plek waar problemen van een individuele leerling worden opgelost. Daarvoor kunnen ouders rechtstreeks bij de school terecht, bijvoorbeeld bij de docent of de mentor.


Vergaderdata Oudercommissie schooljaar 2023 – 2024

De Oudercommissie vergadert dit schooljaar op:

27    september, 9 november, 11 januari,   7 maart, 18 april, 6 juni


Informatie over activiteiten van de Oudercommissie verschijnt op de website van het Dr. Nassau College  en periodiek in de  nieuwsbrief. 

Op dit moment bestaat de Oudercommissie Quintus uit negen    personen.  Van tijd tot tijd treden ouders af, bijvoorbeeld omdat de kinderen van school gaan, en dan is aanvulling uiteraard gewenst. De leden van de Oudercommissie worden niet gekozen, maar kunnen zichzelf aanmelden vanuit hun belangstelling voor de school en zijn leerlingen.

Hebt u als ouder/verzorger ook onderwerpen waarvan u het belangrijk vindt dat de Oudercommissie die bespreekt, laat het ons dan weten via   oudercommissie.quintus@dr.nassaucollege.nl. Voor vragen over de Oudercommissie, haar activiteiten en wellicht suggesties voor activiteiten en onderwerpen waar de commissie zich over zou kunnen buigen kunt u ons altijd mailen op bovengenoemd e-mailadres.


Samenstelling
Leden van de Oudercommissie zijn:

  • Ryanne Regtop,   voorzitter, e-mail: oudercommissie.quintus@dr.nassaucollege.nl
  • Jeroen Schut,  penningmeester
  • Paula van der Woord-Kijf, secretariaat
  • Bonnie Mastenbroek, secretariaat
  • Sander Ros
  • André Groen
  • Mareije Kattenwinkel
  • Jeanine Katuin


Tot slot

De oudercommissie zou heel graag willen dat er  ouders deelnemen aan de ouderplatforms (zie hierboven). Ook in een ouderplatform kan een  mening gegeven worden en wordt de stem van de ouder gehoord. 

De oudercommissie kan u hierover verder informeren. Bent u geïnteresseerd, laat het de oudercommissie weten via  e-mail:   oudercommissie.quintus@dr.nassaucollege.nl