Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van de school wordt voor een deel afgemeten aan een aantal cijfers die jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie worden verzameld en gepubliceerd. Op de kwaliteitskaart en opbrengstenkaarten valt af lezen hoe de school presteert op het gebied van bijvoorbeeld examenresultaten en doorstroom.


Het Dr. Nassau College gebruikt deze gegevens (die grotendeels van de eigen administratie afkomstig zijn) om de kwaliteit te bewaken en waar nodig verbeteringen door te voeren. Maar kwaliteitszorg omvat meer. De school heeft in de afgelopen jaren steeds meer eigen verantwoordelijkheid gekregen voor zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Daarom hebben we een kwaliteitssysteem.


Ons kwaliteitssysteem is opgebouwd rond vijf kernvragen:


1.  Doen we de goede dingen?

Wat de goede dingen zijn, ligt voor de hand: het verzorgen van goed en succesvol onderwijs.
In het schoolplan staan onze visie en ambities ten aanzien van ons onderwijs beschreven. Deze ambities worden vertaald in doelen, zowel schoolbreed als voor iedere locatie. Jaarlijks worden de doelen per locatie en voor de ondersteunende diensten omgezet in een aantal activiteiten. De activiteitenplannen worden in samenspraak met docententeams en medewerkers opgesteld.


2. Doen we deze dingen goed?


3. Hoe weten we dat?

Twee keer per jaar vindt evaluatie plaats van de voortgang van de activiteiten. Daarnaast verzamelen de locatiedirecteuren twee keer per jaar resultaten en cijfers en evalueren deze. De opbrengst van deze evaluaties wordt weergeven in managementrapportages. Deze worden volgens vaste afspraken besproken met teams en directie. Zodoende onstaat een sluitend systeem van evaluatie en aansturing.


4. Vinden anderen dat ook?

Dit systeem wordt ondersteund door een aantal onderzoeken die de school zelf uitvoert met behulp van onderzoeksinstrument Kwaliteitsscholen.nl. Meer informatie hierover vind je  op www.kwaliteitscholen.nl. Dit krachtige instrument biedt de mogelijkheid om op verschillende terreinen onderzoek te doen en hierover de mening van anderen te vragen. Naast algemene tevredenheidsonderzoeken (onder ouders, leerlingen en personeel) kunnen ook onderwijszaken als begeleiding, mentoraat en didactiek worden onderzocht. Bovendien kunnen gegevens worden vergeleken met andere scholen


5. Wat gaan we doen?

De resultaten van de evaluaties en onderzoeken worden ingezet voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit. Borgen als zaken goed gaan, verbeteren waar nodig is. De vertaling vindt plaats in nieuwe activiteitenplannen.


Het Dr. Nassau College streeft ernaar dat de zorg voor kwaliteit centraal staat in ons handelen van alledag: dit betekent dat we voortdurend bereid zijn tot evaluatie en verbetering.