Begeleiding en ondersteuning

Om alle leerlingen die aandacht te kunnen geven die ze verdienen, zijn de locaties opgedeeld in overzichtelijke eenheden van een beperkt aantal klassen waarin een vast team het onderwijs en de begeleiding verzorgt. De mentor vormt de spil van het onderwijs en de begeleiding. Hij of zij zorgt voor de directe begeleiding en is het eerste aanspreekpunt voor zowel leerling als ouders. Zo leren docenten, leerlingen en ouders elkaar gemakkelijk kennen en voelen leerlingen zich snel thuis.


Onze begeleiding gaat verder

Leerlingen verschillen en daar houden we rekening mee. De ene leerling is beter in taal, een andere juist in exacte vakken. De ene leerling is sneller dan de ander. Daarom heeft het Dr. Nassau College een uitgebreid begeleidingssysteem.


Begeleiding tijdens de lessen

De begeleiding vindt voornamelijk tijdens de lessen plaats. Soms komen we specifieke leermoeilijkheden tegen, zoals dyslexie, en moeten we meer doen om een leerling goed te kunnen begeleiden. Ook sociaal-emotionele problemen vergen soms extra tijd en aandacht. Dan maken teams van docenten afspraken over de begeleiding en wordt deskundige hulp ingeschakeld. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend na overleg met ouders.


Ondersteuningscoördinator

Vaak is de benodigde deskundigheid op school aanwezig, soms wordt de hulp buiten de school gezocht en vervult de school een coördinerende rol. Een belangrijk deel van deze coördinatie is in handen van de ondersteuningscoördinator, die in vaste dienst is van de school.


Onderwijs, begeleiding en ondersteuning onafscheidelijk

Onze begeleiding en ondersteuning is opgebouwd volgens het principe van de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dit betekent dat onderwijs, begeleiding en ondersteuning zo veel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden. ​In de eerste lijn verwachten wij van de docenten een positieve en actieve pedagogische houding. Zij zorgen voor een prettig en veilig lesklimaat en signaleren de behoeften van individuele leerlingen. De mentor is de spil in de begeleiding: hij of zij is aanspreekpunt. Bovendien verzamelt de mentor de nodige informatie bij collega’s en organiseert waar mogelijk de begeleiding. De mentor begeleidt niet alleen de individuele leerlingen, maar ook de mentorgroep als geheel. In de tweede lijn van de ondersteuning zitten de leerlingbegeleiders, de eventuele counselors en de schoolmaatschappelijk werkers. Samen met de ondersteuningscoördinator vormen zij het kleine zorgteam dat zeer regelmatig overleg voert over leerlingen.


Als sprake is van problematiek die meer specifieke begeleiding vraagt, kan de school in de derde lijn een beroep doen op een aantal deskundigen binnen en buiten de school. Dit wordt in het Zorg Advies Team (ZAT) besproken, maar uitsluitend in nauw overleg met de ouders. In het ZAT zitten naast de bovengenoemde begeleiders de orthopedagoog, de jeugdarts, ambulant begeleiders van expertisecentra, de leerplichtambtenaar en een medewerker van de jeugdzorg. Bij vermoedens of signalering van kindermishandeling of huiselijk geweld, is de school verplicht de meldcode toe te passen (zie Downloads). Hiervoor kan de aandachtsfunctionaris worden ingeschakeld. De aandachtsfunctionaris heeft een adviserende en coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode. Onze aandachtsfunctionaris is mevrouw Sanne van der Strate (ssn@dr.nassaucollege.nl).


Handelingsgericht werken

Ondersteuning en begeleiding zijn gericht op preventie, maar ook op het herstel van het functioneren van de leerling. Om de afspraken over begeleiding vast te leggen, wordt planmatig en cyclisch gewerkt. De afspraken worden regelmatig door docenten en begeleiders met de ouders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.


Leerwegondersteuning

Leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) worden zo veel mogelijk geplaatst in kleine groepen met een ‘eigen’ groep docenten en begeleiders. Bij de begeleiding van LWOO-leerlingen wordt gebruik gemaakt van een (groeps)handelingsplan, dat in nauw overleg met de ouders tot stand komt.


Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe

Zorgen dat alle leerlingen in onze regio de onderwijsondersteuning krijgen die ze nodig hebben: dat heet passend onderwijs. Om deze ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren werkt onze school samen met alle andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Dit doen we binnen het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe.


In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, de docenten en andere professionals, ouders, (jeugd) zorgpartners gemeenten en het samenwerkingsverband.


Hoe dit is geregeld en welke afspraken hiervoor gemaakt zijn, lees je op de website van het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe.


Meer informatie?

Heb je   vragen over de ondersteuning van jouw kind op school? Neem dan contact op met de ondersteuningscoördinator. Ook kun je   meer lezen over de ondersteuning op een locatie in het schoolondersteuningsprofiel. Je    vindt het onder de downloads van de betreffende locatie.


Kijk ook bij de downloads voor meer informatie over ons beleid met betrekking tot specifieke leerstoornissen.