Wie is wie

Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RvT) De RvT houdt integraal toezicht op alle aspecten van de Stichting en de onderwijsorganisatie. De Raad richt zich daarbij naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. De RvT let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs. De RvT toetst de afwegingen die het bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.


De heer A.B.M. Smetsers

Voorzitter RvT


Mevrouw E.M.Th. Visser

De heer L.S. Slinkman

De heer M.A. Hofstra

Mevrouw A. Pool

De heer   W.R. Lalkens

Mevrouw A. Osinga is de bestuurder (in naam voorzitter College van Bestuur) van de Stichting en vormt het bevoegd gezag. De voorzitter van het College van Bestuur (CvB) heeft op grond van de Statuten de positie van bevoegd gezag van het Dr. Nassau College. Voor een aantal besluiten, begroting/jaarrekening, heeft de voorzitter van het CvB de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.


Mevrouw A. Osinga
Voorzitter College van Bestuur
Telefoonnummer: 0592-333111

De dagelijkse leiding op de verschillende locaties is in handen van de locatiedirecteuren. Tezamen vormen zij het Centraal Managementteam. Het Centraal Managementteam legt de genomen adviezen ter besluitvorming voor aan de voorzitter van het CvB. De voorzitter van het Centraal Managementteam is mevrouw A. Osinga, voorzitter CvB.


De heer O. Folkeringa
Directeur vmbo/mavo locatie Penta te Assen
Telefoonnummer: 0592-333160


De heer R. Buiter
Directeur vwo/havo locatie Quintus te Assen
Telefoonnummer: 0592-333130


Mevrouw K.H.A. Zwiers
Directeur ISK te Assen
Telefoonnummer: 0592-333176


De heer R. Gerding
Directeur GO locatie Aa en Hunze te Gieten
Telefoonnummer: 0592-261983


De heer R. Gerding
Directeur GO locatie te Norg
Telefoonnummer:   0592 -675750


De heer T. van Roy
Directeur Volta   Beilen
Telefoonnummer: 0593 538160


De heer B. Westerhof
Interim  directeur bedrijfsvoering 
Telefoonnummer: 0592-333241

De centrale afdelingen van het Dr. Nassau College zijn gevestigd in het bedrijfsbureau. De afdelingshoofden staan onder leiding van de heer Westerhof.


Mevrouw S.M. van Keulen
PR- en communicatie
Telefoonnummer: 0592-33 3111
E-mail:  communicatie@dr.nassaucollege.nl


De  heer    D. Tichelaar
Financiën
Telefoonnummer: 0592-333111
E-mail:   fa@dr.nassaucollege


De heer   J. Antonissen
Privacy Officer
Telefoonnummer: 06- 39115553
E-mail: anj@dr.nassaucollege.nl


De heer   L. Zegers
Functionaris gegevensbescherming
Telefoonnummer:   06-48080297
E-mail:   lars@privacyopschool.nl


Mevrouw. N.  Bosma

Personeel en Organisatie P&O

Telefoonnummer: 0592-333111 

E-mail:  bys@dr.nassaucollege.nl


Mevrouw N. Mehlkopf
Voorzitter Medezeggenschapsraad

Mevrouw S.C. Welling
Secretaris Medezeggenschapsraad


De MR is bereikbaar via e-mail:   mr@dr.nassaucollege.nl.