Wie is wie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de school en vergadert vijf á zes keer per jaar met het College van Bestuur. Ook voert de Raad van Toezicht tenminste twee keer per jaar overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Raad van Toezicht heeft zeven leden. Zij hebben kennis van verschillende uiteenlopende vakgebieden, zoals: onderwijs, financiën, treasury, juridisch en P&O.


De samenstelling van de Raad van Toezicht:

Jan de Roos, voorzitter;
Peter Boon;
Engbert Breuker;
Martin Hofstra;
Annette Pool;
Laurens Slinkman; 
Madelon de Wilde.

Mevrouw A. Osinga is de bestuurder (in naam voorzitter College van Bestuur) van de Stichting en vormt het bevoegd gezag. De voorzitter van het College van Bestuur (CvB) heeft op grond van de Statuten de positie van bevoegd gezag van het Dr. Nassau College. Voor een aantal besluiten, begroting/jaarrekening, heeft de voorzitter van het CvB de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.


Mevrouw A. Osinga
Voorzitter College van Bestuur
Telefoonnummer: 0592-390290

Alle onderwijslocaties en het bedrijfsbureau hebben een directeur. Samen met de teamleiders/afdelingsleiders en de ondersteuning van het bedrijfsbureau zorgt de directeur ervoor dat alle processen op de locaties optimaal verlopen.De heer O. Folkeringa
Directeur vmbo/mavo locatie Penta te Assen
Telefoonnummer: 0592-333160


De heer W. Algra 
Directeur vwo/havo locatie Quintus te Assen
Telefoonnummer: 0592-333130


Mevrouw K.H.A. Zwiers
Directeur ISK te Assen
Telefoonnummer: 0592-333176


De heer R. Gerding
Directeur GO locatie Aa en Hunze te Gieten
Telefoonnummer: 0592-261983


De heer R. Gerding
Directeur GO locatie te Norg
Telefoonnummer:   0592 -675750


De heer T. van Roy
Directeur Volta   Beilen
Telefoonnummer: 0593 538160


Mevrouw M. Maris
Directeur bedrijfsvoering 
Telefoonnummer:   06-39532318

De centrale afdelingen van het Dr. Nassau College zijn gevestigd in het bedrijfsbureau. 


Mevrouw. N.  Bosma

Personeel en Organisatie P&O

E-mail:  bys@dr.nassaucollege.nl


De heer J. Dam

Leerlingadministratie  

Telefoonnummer: 06-14183341

E-mail:  dal@dr.nassaucollege.nl


Mevrouw S.M. van Keulen
PR- en communicatie
Telefoonnummer: 06-57733100
E-mail:  communicatie@dr.nassaucollege.nl


De  heer    D. Tichelaar
Financiën
E-mail:   fa@dr.nassaucollege


De heer   J. Antonissen
Privacy Officer
Telefoonnummer: 06- 39115553
E-mail: anj@dr.nassaucollege.nl


De heer   L. Zegers
Functionaris gegevensbescherming
Telefoonnummer:   06-48080297
E-mail:   lars@privacyopschool.nl

Mevrouw N. Mehlkopf
Voorzitter Medezeggenschapsraad

Mevrouw S.C. Welling
Secretaris Medezeggenschapsraad


De MR is bereikbaar via e-mail:   mr@dr.nassaucollege.nl.