Ordereglement

Dit Ordereglement is bedoeld voor alle leerlingen en medewerkers van de locatie ISK, voor ouders en voor andere externe betrokkenen. Dagelijks brengen wij met elkaar vele uren door in onze school. En onder ‘wij’ verstaan wij alle mensen die op enige wijze van onze locatie gebruik maken. Dat zijn de docenten die hun lessen geven, de leerlingen die hun lessen volgen in de diverse ruimtes in de school, de medewerkers die op vele terreinen service verlenen en ook de bezoekers die wij ontvangen.


We ontmoeten elkaar in de centrale hal, in de personeelskamer en in de werkruimtes, in de lokalen en de ruimtes rondom de school. Veel mensen, veel contact en veel verplaatsing, dat vraagt om goede omgangsvormen en duidelijke afspraken over hoe we met elkaar, de ruimtes en de eigendommen omgaan. Dit ordereglement is afgeleid van de gedragscodes die gelden volgens de algemene normen en waarden. Op het Dr. Nassau College is een leerlingenstatuut van kracht, met daarin de rechten en plichten van de leerling. Het leerlingenstatuut is te vinden op onze website. Daarnaast bestaan er regels en afspraken die niet in het leerlingenstatuut zijn vastgelegd, maar in dit ordereglement zijn opgenomen. Het geeft iedereen binnen de schoolgemeenschap houvast aan welke gezamenlijke afspraken en regels we ons dienen te houden en wat de consequenties zijn als we de regels overtreden.


Ordereglement