Medezeggenschapsraad

Meedenken en beslissen

Goed onderwijs is onderwijs waar leerlingen, ouders, personeel, bestuur en management achter staan. Het Dr. Nassau College heeft daarom een Medezeggenschapsraad (MR). De MR let erop dat er in alle openheid overleg plaatsvindt tussen ouders, leerlingen en personeel aan de ene kant en de directie van de school aan de andere kant. Op deze manier worden ouders, leerlingen én personeel actief betrokken bij wat er gebeurt op het Dr. Nassau College. Door mee te denken en mee te beslissen, draagt iedereen bij aan een goed onderwijsklimaat.


Volgens de wet

Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS, zie ook www.infowms.nl) moeten er evenveel personeelsleden als ouders/leerlingen in de MR zitten. Dit is vastgelegd in een statuut en een reglement. De wet regelt algemene bevoegdheden, maar ook advies- en instemmingbevoegdheden. Soms als een recht van de hele Medezeggenschapsraad, soms als een recht voor alleen de personeelsleden of de ouders/leerlingen. Het adviesrecht betekent dat de directie van de school de MR eerst advies moet vragen over een voorstel voor het als besluit mag worden uitgevoerd. Het instemmingsrecht houdt in dat de directie de instemming van de MR nodig heeft voordat ze een voorstel mag uitvoeren. De MR heeft daarnaast recht op informatie, het recht om voorstellen te doen (initiatiefrecht) en het recht om alles wat er speelt op de school aan de orde te stellen.


Jaarverslag  schooljaar 2021-2022
Het    jaarverslag van de MR biedt overzicht over de thema’s die behandeld zijn in de MR en de besluiten die gedurende het schooljaar 2021-2022 aan de MR zijn voorgelegd. Daarnaast geeft het verslag een overzicht van wie er zitting hebben gehad in de MR en op welke wijze de overlegcyclus is verlopen.  Lees het jaarverslag hier.


Samenstelling

​De MR bestaat momenteel uit 30 leden. 15 PMR leden, 8 OMR leden en 7 LMR leden.


Alle locaties doen mee

De MR-leden komen vanuit alle locaties van het Dr. Nassau College:

  • Quintus:     4 PMR-leden, 3 OMR-leden en 2 leerlingen
  • Penta:            3 PMR-leden, 2 OMR-leden en 2 leerlingen
  • Beilen:          2 PMR-leden, 1 OMR-lid en 1 leerling
  •  Norg:                2 PMR-leden, 1 OMR-lid en 1 leerling
  • Gieten:         2 PMR-leden, 1 OMR-lid en 1 leerling
  • ISK:                      1 PMR-lid
  • Bovenschools (bedrijfsbureau en Passend Onderwijs)  1 PMR -lid


Contact

De MR is bereikbaar via e-mail:   mr@dr.nassaucollege.nl.